Advisory Committee – 2020

Chief Advisor: Dinesh Neupane
Advisor: John Aryal
Advisor: Bimal Gautam
Advisor: Roshan Shrestha
Advisor: Nagesh Tamang
Advisor: Radhika Katuwal
Advisor: Ganesh Pokhrel